Home » Contact » Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Al onze prijsafspraken zijn exclusief BTW en kosten.

Onze betalingsverzoeken en facturen zijn bij ontvangst betaalbaar.

Indien de factuur binnen de 14 dagen niet betaald is, kan er worden overgegaan
tot invordering ervan en in geval het een tussentijdse afrekening of provisie betreft,
tot stopzetting van de prestaties die mogelijks nog zouden dienen geleverd te worden.

Ingeval de factuur na aanmaning onbetaald blijft zal van rechtswege en
zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het
bedrag van het betalingsverzoek of de factuur verschuldigd zijn, zonder dat
dit bedrag minder dan € 50,00 kan bedragen, en zullen eveneens van
rechtswege verwijlintresten verschuldigd zijn à rato van 10% per jaar vanaf documentdatum.

Eventuele betwistingen worden beheerst door het Belgisch recht en vallen
uitsluitend onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel Antwerpen,
afdeling Tongeren respectievelijk de Rechtbbank van Eerste Aanleg Limburg,
afdeling Tongeren, desgevallend het vredegerecht te Bree.

Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de bedragen die door onze
beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar worden uitbetaald en waarvoor
dekking wordt verleend.